Numery kont bankowych

RACHUNKI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Numer rachunku bankowego Rodzaj wpłaty
88 1240 1268 1111 0010 6844 5888 - darowizny na rzecz Gdańskiego Centrum Świadczeń
- rozliczenia z lat ubiegłych
- wpłaty nienależnie pobranych dodatków,mieszkaniowych
- nienależnie pobrane stypendia uczniowskie
80 1240 1268 1111 0010 6844 6032 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
- nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna,
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny,
- nienależnie pobrany zasiłek dla opiekuna (ZDO),
- nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne,
- wpłaty nienależnie pobranych dodatków energetycznych
62 1240 1268 1111 0010 6844 6162 - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+
95 1240 1268 1111 0010 6844 6247 - wpłaty dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- wpłaty dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej

RACHUNKI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Numer rachunku bankowego Rodzaj wpłaty
46 1240 1268 1111 0010 6844 5383 - realizacja wydatków bieżących (zadania własne gminy),
- wypłata stypendiów dla uczniów,
- wypłata dodatków mieszkaniowych
39 1240 1268 1111 0010 6844 5703

- obsługa wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- składki zdrowotne i składki ZUS od podopiecznych,
- wypłata dodatków energetycznych

32 1240 1268 1111 0010 6844 5732 - obsługa wypłaty świadczenia wychowawczego 500+
93 1240 1268 1111 0010 6844 6380 - wpłata wadium wnoszonego przy przetargach,
- wpłaty zabezpieczenia wykonania umowy,
- inne depozyty
53 1240 1268 1111 0010 8296 9164 - obsługa wypłaty świadczenia "Dobry start" ( 300+ )