STYPENDIUM SZKOLNE

Nazwa procedury

przyznanie stypendium szkolnego

Wymagane dokumenty

1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (na każde dziecko), załącznik do wniosku o stypendium szkolne o dochodach (jeden na rodzinę),
2. dokumentu stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne - do wglądu,
3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek ucznia,
4. w przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia dokument potwierdzający tożsamość ucznia - do wglądu oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o stypendium szkolne w jego imieniu,
5. odpowiednie dokumenty określające dochód gospodarstwa domowego ucznia z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu, dokumenty z miesiąca, w którym wniosek został złożony):
a) zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia lub umów o świadczenie usług (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania – zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
oraz
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie oraz oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
- zaświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej.
c) zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
d) kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie emerytury, renty lub oświadczenie dot. kwoty ww. świadczenia (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
e) oświadczenie o braku zatrudnienia,
f) oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
g) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
h) w przypadku osób niekorzystających ze świadczeń wypłacanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) – zaświadczenie organu prowadzącego postępowania egzekucyjne (komornik sądowy) o egzekucji alimentów należnych za m-c poprzedzający złożenie wniosku,
i) oświadczenie o przekazaniu i otrzymaniu dobrowolnych alimentów (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
j) zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego – określający ilość hektarów przeliczeniowych,
k) dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku).
6. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

Osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

WAŻNE

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Zespół Świadczeń Szkolnych
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Inne informacje

Stypendium szkolne jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

I. Komu przysługuje stypendium szkolne:
zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańsk
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;


II. Kto może złożyć wniosek:

1. rodzice ucznia,
2. pełnoletni uczeń,
3. dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia,
4. pomoc może być również przyznana z urzędu – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

III. Podstawowe zasady i warunki przyznania pomocy:

1. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania np. jeżeli wniosek składany jest we wrześniu przedstawia się dochody rodziny za sierpień.
2. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
3. Przy ustalaniu dochodu stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.
4. Do dochodu nie wlicza się:
a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
b) zasiłku celowego;
c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
d) wartości świadczenia w naturze;
e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
f) świadczenia wychowawczego.
5. Od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r. kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 514 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października 2018 r. kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie.

IV. Termin składania wniosków:
1. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego w Gdańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową na adres Centrum.
2. W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy składać w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).
4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu – w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.
5. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

V. Forma pomocy i dokumentowanie wydatków:
1. Wnioskodawca może otrzymać stypendium szkolne jako częściową lub całkowitą refundację kosztów udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne.
2. Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów rachunków lub faktur dostarczonych do organu niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż do końca okresu, na który przyznano stypendium w danym roku szkolnym.
3. Razem z dowodami zakupów należy złożyć zestawienie faktur i rachunków, które dokumentują wydatki poniesione na cele edukacyjne dla ucznia na przygotowanym przez Centrum druku (do pobrania poniżej).
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego.
5. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych stypendium może być udzielone także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

VI. Nienależnie pobrane stypendium szkolne:
1. Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Gdańskie Centrum Świadczeń, o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania stypendium np. zmiana miejsca zamieszkania, zameldowania, zaprzestanie nauki przez ucznia, zmiana w dochodach rodziny.
2. Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium lub w przypadku braku możliwości udokumentowania wydatków, bądź w przypadku wykorzystania stypendium na inne cele niż edukacyjne.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

Brak opłat