ŚWIADCZENIE "DOBRY START" (300+)

Nazwa procedury

przyznanie świadczenia "Dobry Start",

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start",
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze - do wglądu,
 3. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 4. karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej który uprawnia do wykonywania pracy,
 5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 6. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 9. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 10. orzeczenie sądu o ustalenie opiekuna prawnego,
 11. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności,
 12. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start”.

Termin i sposób załatwienia sprawy

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Postępowanie nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, chyba że jest to decyzja odmowna.

Termin złożenia wniosku

 1. Wnioski elektroniczne
  składa się wyłącznie w okresie od 01 lipca do 30 listopada danego roku.
 2. Wnioski tradycyjnje (papierowe)
  składa się wyłącznie w okresi od 01 sierpnia do 30 listopada danego roku.

Miejsce złożenia wniosku

w formie elektronicznej za pośrednictwem:

osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk

za pośrednictwem poczty

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

WAŻNE

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Zespół Świadczeń Szkolnych
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji odmownej.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". 

Inne informacje

 1. świadczenie dobry start przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko oraz osobom uczącym się - raz w roku.
 2. prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 300,00 zł raz w roku.
 3. w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start
 4. świadczenie „ Dobry Start” nie przysługuje, jeżeli:
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. w przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 2. osoba, która pobrała nienależnie świadczenie, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 3. kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start”, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 4. postępowanie w sprawie o świadczenie na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.