ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

Klient GCŚ może zgłosić chęć zmiany formy wypłaty przyznanych świadczeń wyłącznie pisemnie. Zmianę dotyczącą rachunku bankowego, na który mają wpływać kwoty przyznanych świadczeń można dokonać:

  • osobiście w GCŚ w lokalizacji przy ul. 3 Maja 9 wypełniając stosowny formularz lub
  • przez pełnomocnika bezpośrednio w GCŚ przy ul. 3 Maja 9 – wypełniając wcześniej formularz do zmiany formy płatności oraz druk pełnomocnictwa. Dokumenty te winny być podpisane odręcznie przez wnioskodawcę (wzorem podpisu spod wniosku) lub
  • wysłać informację przesyłką pocztową na adres:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk.


W takim przypadku wystarczy odręcznie napisana prośba o zmianę rachunku bankowego z podaniem:

- danych wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres podany we wniosku, PESEL)

- świadczeń, których ma dotyczyć zmiana

- dnia od jakiego zmiana ma zacząć obowiązywać oraz nowego numeru rachunku.

Można też wypełnić formularz przygotowany przez GCŚ – pobrany osobiście w lokalizacji GCŚ przy ul. 3 Maja 9 (Informacja - pok. 24) lub ze strony internetowej GCŚ. Każdy z ww. dokumentów winien być podpisany odręcznie przez wnioskodawcę (wzorem podpisu spod wniosku).

  • można też wysłać wniosek przez Platformę ePUAP – wtedy niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który zapewnia identyfikację danej osoby.
    Wnioskiem jest zarówno formularz przygotowany przez GCŚ, jak i odręcznie napisana prośba o zmianę rachunku bankowego z podaniem wszystkich danych jak wyżej.


Przesłanie informacji za pośrednictwem poczty e-mail z przyczyn formalnych nie będzie uznane za skutecznie dokonana zmiana rachunku bankowego (nawet w sytuacji przesłania skanu pisma z podpisem klienta).


Najszybszym sposobem dokonania zmiany jest osobista wizyta w GCŚ przy ul. 3 Maja 9, gdzie pracownik bezpośrednio przy kliencie dokonuje zmiany.