Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor w Zespole ...

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 10:48

2.

OBNIŻKA DOCHODOWA

Nazwaprocedury obniżka dochodowa Wymagane dokumenty wniosek o obniżkę czynszu najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gdańsk, deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinki lub decyzje ZUS i MO...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-03-12 07:39

3.

DODATEK ENERGETYCZNY

Nazwaprocedury Dodatek energetyczny Wymaganedokumenty 1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, 2. Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej), Miejsce złożenia wniosku osobiście: Gdańskie Centrum Świadczeń Dział Obsługi Mieszkańców ul. 3-go Maja 9 80-802 Gdańsk za pośrednictwem poczty: Gdańskie Centrum Świadczeń Dział Pomocy Mieszkaniowej ul. Powstańców Warszawskich 25 ...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 09:56

4.

DODATEK MIESZKANIOWY

Nazwaprocedury: dodatek mieszkaniowy Wymaganedokumenty wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu, deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wypłaconych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinki lub decyzje ZUS i MOPR, zaświadczenie o wypłacany...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 08:06

5.

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Nazwa procedury przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wymagane dokumenty wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (druk FA1) Do wniosku należy dołączyć: załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (druk FA-1 Z); oświadczenie wnioskodawcy o osobach zobowiązanych do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny (druk FA – 2 Z oświadczenie o osobach zobowiązanych); oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka...

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-02-27 14:27

6.

GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY

Nazwa procedury: przyznanie świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy” Wymagane dokumenty: wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „gdański bon żłobkowy”; dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o „gdański bon żłobkowy”– do wglądu, oświadczenia odpowiednio: obojga rodziców, opiekunów faktycznych, opiekuna prawnego albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica o rozliczeniu podatku docho...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 10:23

7.

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

Klient GCŚ może zgłosić chęć zmiany formy wypłaty przyznanych świadczeń wyłącznie pisemnie. Zmianę dotyczącą rachunku bankowego, na który mają wpływać kwoty przyznanych świadczeń można dokonać: osobiście w GCŚ w lokalizacji przy ul. 3 Maja 9 wypełniając stosowny formularz lub przez pełnomocnika bezpośrednio w GCŚ przy ul. 3 Maja 9 – wypełniając wcześniej formularz do zmiany formy płatności oraz druk pełnomocnictwa. Dokumenty te winny być podpisane odręcznie przez wnioskodawcę (wzorem po...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 07:32

8.

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

I. UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik powinien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, atakże doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielone...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 12:05

9.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Nazwa procedury: przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę - do wglądu, zaświadczenie o pozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie musi potwierdzić fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa – po jednej w każdym trymestr...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 11:52

10.

ZASIŁEK RODZINNY

Nazwa procedury przyznanie zasiłku rodzinnego Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać następujące dodatki (w zależności od spełniania warunków ich przyznania): z tytułu urodzenia dziecka z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tytułu samotnego wychowywania dziecka z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w s...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 12:21

11.

STYPENDIUM SZKOLNE

Nazwa procedury przyznanie stypendium szkolnego Wymagane dokumenty 1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (na każde dziecko), załącznik do wniosku o stypendium szkolne o dochodach (jeden na rodzinę), 2. dokumentu stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne - do wglądu, 3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek ucznia, 4. w przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia dokument potwierdzający tożsamość ucznia - do wglądu or...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 12:19

12.

ZASIŁEK SZKOLNY

Jednostkaodpowiedzialna przyznanie zasiłku szkolnego Wymagane dokumenty wniosek o przyznanie prawa do zasiłku szkolnego, dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek szkolny - do wglądu, uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek ucznia, w przypadku ubiegania się o zasiłek dla pełnoletniego ucznia dokument potwierdzający tożsamość ucznia - do wglądu oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o zasiłek szkolny w jego imieniu, dokument pot...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 12:19

13.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) - WNIOSKI SKŁADANE PO 1 LIPCA 2019 R.

Nazwa procedury: przyznanie świadczenia wychowawczego Wymagane dokumenty: wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze -do wglądu, kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzec...

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 12:16

14.

ŚWIADCZENIE "DOBRY START" (300+)

Nazwa procedury przyznanie świadczenia "Dobry Start", Wymagane dokumenty wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start", dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze - do wglądu, karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, karta pobytu i decyzja o ud...

Utworzony: 2018-06-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 08:19

15. Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2019 roku

Dostarczenie samochodu typu kombivan w wersji wydłużonej, 5-osobowej

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 09:31

16. Procedury i formularze

Procedury i formularze

POMOC MIESZKANIOWA DODATEK MIESZKANIOWY OBNIŻKA DOCHODOWA DODATEK ENERGETYCZNY ŚWIADCZENIA RODZINNE JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY PROGRAM RODZINA 500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+) GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY PROGRAM "DOBRYSTART" ŚWIADCZENIE "DOBRYSTART" (300+) POMOC OSOBOM UPRAWN...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 09:46

17. Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2019 roku

Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego ...

Utworzony: 2019-10-10 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 14:55

18. Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2019 roku

Dostawa Kuponów/Bonów Podarunkowych i Żywieniowych wydawanych w ramach świadczeń rea...

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 09:16

19.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Nazwa procedury przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego Wymagane dokumenty wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy - do wglądu, karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z u...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-15 12:43

20.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Nazwa procedury przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego Wymagane dokumenty wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne - do wglądu, karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w R...

Utworzony: 2016-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-15 12:39